Leger og Biologer bekrefter at brennmanetbeskyttelse krem virker.

 

Nå  er artikkelen "Forebyggende behandling mot brennmanetskader - en randomisert studie" publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

 

Kremen har igjen blitt demonstrert på nyhetene http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/308536/

 

Noe av hensikten med studien var også å se om man kunne redusere behovet for å bruke smertelindring om man forebygger før man bader.

 

Det var 3 ting som ble målt i studien:

  1. Tidsforskyvningen før man ble brent, om man i det hele tatt ble brent etter eksponeringen.
  2. Smertereduksjonen målt med Visual analogue scale (VAS).
  3. Synlige forandringer i huden.

 

Tidsforskyvning før man ble brent:

Man har antatt 100 % beskyttelse hvis det ikke ble observert smerte/ubehag etter 4 minutter.

Totalt 13 av 25 testpersoner som hadde på brennmanetbeskyttende krem registrerte ikke noen smerter/ubehag etter 4 minutters tentakkeleksponering, mot 2 av 25 og 2 av 26 som hadde fått hhv. forbehandling med vanlig solkrem og ingen forbehandling.

Det var også en tydelig forskjell i tidsforskyvningen på observasjonene av de ulike gruppene med tanke på når de følte smerte/ubehag, som illustrert i figur 1. under.

 

Figur 1 Kumulativ prosentandel av testpersoner som registrerte smerte etter eksponering av brennmanettentakler i forhold til tid (Kaplan-Meier-kurve)

 

Smertereduksjonen målt med Visual Analogue Scale (VAS).

Personer som hadde fått brennmanetbeskyttende krem registrerte i snitt vesentlig lavere VAS-skår for smerte/ubehag etter 10 minutter. Differansen var 10,5 mm sammenliknet med vanlig solkrem og 14,2 mm sammenlignet med ingen forbehandling. Gruppen med brennmanetbeskytte hadde i snitt smerte/ubehag under det man anså som smertelindrings behov (VAS over 10) mens de to andre kontrollgruppene lå over.

 

Figur 2 viser smertenivå målt med Visual Analog Scale hvor verst tenkelige smerte er 100.

Smerte under VAS 10 anses som ubetydelig og trenger ikke smertelindring.

 

Synlige forandringer i huden.

Det ble påvist et betydelig lavere antall underarmer med hudinflammasjon der det var benyttet brennmanetbeskyttende krem (6 av 25) sammenliknet med vanlig solkrem (11 av 25) og ingen forbehandling (12/26).

Det var ikke statistisk signifikante forskjeller mellom vanlig solkrem og ingen forbehandling for noen av de tre utfallsmålene.

Sommerplager.no © 2010 • Info@sommerplager.no